کتاب حل المسائل ارتعاشات رائو (Rao) ویرایش پنجم

کتاب حل المسائل ارتعاشات رائو (Rao) ویرایش پنجم

کتاب حل المسائل ارتعاشات رائو (Rao) ویرایش پنجم

کتاب حل المسائل ارتعاشات رائو (Rao) شامل ۱۴ فصل و به صورت فایل pdf است. این کتاب زبان اصلی می باشد.فهرست مطالب و فصل ها در تصویر آمده است.
 
 …