مقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)

مقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)

فهرست مطالب فصل اول-…. مقدمه۲
۱-۱-……… مقدمه۲
۱-۲-… آمار نیروگاه بادی نصب شده در ایران و جهان۲
۱-۳-……. کلیات تحقیق۵
۱-۴-…. هدف پایاننامه۶
فصل دوم-انرژی بادی و روابط حاکم بر توربین بادی و انواع ژنراتورهای توربین بادی و روابط آنها و انواع روشهای کنترل۹
۲-۱-……. مقدمه۹
۲-۲-…. معادلات پایه مربوط به انرژی باد۱۰
۲-۳-….. محاسبه‌ی توان استخراجی از باد۱۱
۲-۴-…. محاسبه‌ی ضریب توان روتور۱۵
۲-۵-انواع ساختارهای توربین بادی۱۵
۲-۵-۱-توربین‌های بادی سرعت ثابت…