بررسی ارزش تشخیصی روش های بیوشیمیایی (ADA و IFN-γ) و میکروبی برای تشخیص سل در نمونه ی پلور بیماران مبتلا به سل فعال پلور در شهر تهران

بررسی ارزش تشخیصی روش های بیوشیمیایی (ADA و IFN-γ) و میکروبی برای تشخیص سل در نمونه ی پلور بیماران مبتلا به سل فعال پلور در شهر تهران

فهرست مطالبچکیده ۱فصل اول- کلیات ۳۱-۱ تاریخچه ی بیماری سل ۳۱-۲ عامل بیماری زا – مايكوباكتري ۴۱-۲-۱ مايكوباكتريوم توبركلوزيس ۵۱-۲-۲ اجزای تشکیل دهنده ی دیواره ی سلولی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ۵۱-۳ بیماری زایی ۶۱-۳-۱ فاکتور طنابی ۷۱-۴ انتقال باسیل سل به انسان ۷۱-۵ روند بیماری سل ۸۱-۶ واکنش ایمنی نسبت به سل ۹۱-۶-۱ تماس و عفونت اولیه ۹۱-۶-۲ ظهور کانون ثانویه ۱۳۱-۷ انواع سل ۱۴۱-۷-۱ سل ریوی ۱۴۱-۷-۲ سل خارج ریوی ۱۵۱-۷-۲-۱ سل پلور ۱۵۱-۷-۲-۲ تظاهرات بالینی ناشی از سل پلور ۱۶۱-۸ روش های تشخیصی…