مدلی برای تحلیل تحولات خاورمیانه (۲۰۱۲ ۱۹۹۲) …

مدلی برای تحلیل تحولات خاورمیانه (۲۰۱۲ ۱۹۹۲) …

چکیدهخاورمیانه منطقه‌ای است مملو از تحولات. کودتا، جنگ داخلی، انقلاب و خیزش برخی از انواع بسیار مهم این تحولات هستند. چرایی و چگونگی وقوع آن‌ها همواره مورد سؤال بوده است. در این پژوهش نویسنده با بکارگیری دو روش دلفی فازی و سیستم استنتاج فازی سعی دارد با ایجاد یک مدل به این سؤال پاسخ‌ دهد. برای این کار محدوده زمانی ۲۰۱۲-۱۹۹۲ و محدوده مکانی خاورمیانه عربی انتخاب شده است. هدف آن است تا مشخص شود، هر یک از تحولات چهارگانه مذکور از ترکیب چه…