نفت و توسعۀ ایران (۲۰۱۰ ۱۹۴۵)…

نفت و توسعۀ ایران (۲۰۱۰ ۱۹۴۵)…

چکیدهدر این پژوهش با استفاده از آمار های مربوط به نفت و شاخص های توسعه، تاثیر نفت (درآمد و ساختار های ناشی از نفت) بر توسعۀ ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای تعیین شاخص های توسعه یافتگی عبارتند از: ۱- نظریات مختلف توسعه بویژه نظریات نوسازی ۲- شاخص ها و تعاریف مورد نظر سازمان های بین المللی ۳- نقد نظریه ها و تعدیل آنها بر اساس ویژگی های خاص جغرافیائی، تاریخی ، اجتماعی و فرهنگی ایران. در مورد ارتباط نفت با توسعه نیز ، از نظریات مختلف بویژه…