علل و عوامل شكل‌گيري گفتمان ناسيوناليسم در ايران (۱۳۲۰ ۱۲۸۰)…

علل و عوامل شكل‌گيري گفتمان ناسيوناليسم در ايران (۱۳۲۰ ۱۲۸۰)…

چكيدهسير تحولات جامعه ايراني با آنچه در غرب رخ داده بود بسيار متفاوت است. در نتيجه مجموعه تحولاتي كه در غرب باعث شكل‌گيري ناسيوناليسم شد، داراي تفاوتي بنيادين از نظر ماهيت و منشأ با تحولاتي بود كه در ايران با حصول انقلاب مشروطيت جنبه‌ي عيني به خود گرفت. در اين رساله ما به دنبال بررسي عواملي كه باعث شكل‌گيري گفتمان ناسيوناليستي در بستري متفاوت از غرب يعني جامعه ايران عصر قاجار و پهلوي اول شدند مي‌باشيم.در طول قرن ۱۹ ميلادي گفتمان…