شخصیت پردازی در رمان «همنوایی شبانه‌ی ارکستر چوب‌ها»

شخصیت پردازی در رمان «همنوایی شبانه‌ی ارکستر چوب‌ها»

شخصیت پردازی در رمان «همنوایی شبانه‌ی ارکستر چوب‌ها»

 فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده.. ۱
فصل اوّل: کلّیات.. ۲
۱-۱- مسئله‌ی تحقیق.. ۳
۱-۲-ضرورت تحقیق.. ۴
۱-۳-پیشینیه‌ی تحقیق.. ۴
۱-۴-اهداف تحقیق.. ۵
۱-۵-پرسش‌های تحقیق.. ۶
۱-۶-روش تحقیق.. ۶
فصل دوم: تعاریف.. ۷
۱-۲-رمان، گونه‌ی برتر ادبيات مدرن.. ۸
۲-۲-شخصيت وشخصيت پردازي.. ۱۰
۳-۲-گونه‌هاي شخصيت.. ۱۲
۴-۲-تكنيك‌هاي شخصيت پردازي.. ۱۸
۵-۲-شخصيت پردازي گزارشی.. ۲۰
۶-۲-شخصیت پردازی نمایشی.. ۲۲
۷-۲-شخصيت پردازي و ديگر عناصر داستان.. ۲۸
فصل سوم: شخصیت پردازی در رمان…