دانلود کتاب تکنیک های ذهن آگاهی

۱- دانلود کتاب تکنیک های ذهن آگاهی www.parsbook.com/دانلود–کتاب–تکنیک–های–ذهن… توضیحات : حضور ذهن چنانچه کبات زین می گوید به معنی توجه کردن به طریق خاص، معطوف به هدف، در زمان حال و بدون داوری است. در […]

دانلود کتاب تکنیک های ذهن آگاهی

۱- دانلود کتاب تکنیک های ذهن آگاهی www.parsbook.com/دانلود–کتاب–تکنیک–های–ذهن… توضیحات : حضور ذهن چنانچه کبات زین می گوید به معنی توجه کردن به طریق خاص، معطوف به هدف، در زمان حال و بدون داوری است. در […]