بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه تحقیق۳
۱-۲ بیان مسأله۵
۱-۳ سوالات تحقیق۶
۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق۶
۱-۵ پیشینه تحقیق۶
۱-۶ اهداف تحقیق۶
۱-۷ فرضیه های تحقیق۷
۱-۸ تعاریف واژه های کلیدی۷
۱-۹ محدوده و قلمرو تحقیق۷
فصل دوم: بنیاد نظری (عناصرداستان)
۲-۱ طرح۹
۲-۱-۱ انواع پیرنگ۹
۲-۱-۲ خصوصیات طرح۱۰
۲-۱-۳ تفاوت داستان و طرح۱۱
۲-۲ عناصر ساختاری طرح۱۱
۲-۲-۱ شروع۱۲
۲-۲-۲ ناپایداری۱۲
۲-۲-۳ گسترش۱۲
۲-۲-۴ تعلیق۱۳
۲-۲-۵ بحران۱۴
۲-۲-۶ اوج یا بزنگاه۱۴
۲-۲-۷ گره گشایی۱۴
۲-۲-۸…

بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

چکیده بدیع از دیدگاه زیبایی‌شناسی، دانشی‌ است که با آن راه‌های زیبایی سخن آشکار می‌شود و علم آرایش کلام است که زبان معمولی را به شعر تبدیل می‌کند. فیاض لاهیجی (ف ۱۰۷۱ه.ق)، از جمله شاعران سبک هندی است که در بیان افکار و اندیشه‌ها، با زبانی شاعرانه از دانش بدیع که پایه‌های اصلی آن مبتنی بر صناعات لفظی و معنوی می‌باشد، استفادة فراوانی برده ‌است. در این پژوهش که به شیوة توصیفی- تحلیلی انجام می‌شود، دیوان اشعار فیاض…

بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه تحقیق۳
۱-۲ بیان مسأله۵
۱-۳ سوالات تحقیق۶
۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق۶
۱-۵ پیشینه تحقیق۶
۱-۶ اهداف تحقیق۶
۱-۷ فرضیه های تحقیق۷
۱-۸ تعاریف واژه های کلیدی۷
۱-۹ محدوده و قلمرو تحقیق۷
فصل دوم: بنیاد نظری (عناصرداستان)
۲-۱ طرح۹
۲-۱-۱ انواع پیرنگ۹
۲-۱-۲ خصوصیات طرح۱۰
۲-۱-۳ تفاوت داستان و طرح۱۱
۲-۲ عناصر ساختاری طرح۱۱
۲-۲-۱ شروع۱۲
۲-۲-۲ ناپایداری۱۲
۲-۲-۳ گسترش۱۲
۲-۲-۴ تعلیق۱۳
۲-۲-۵ بحران۱۴
۲-۲-۶ اوج یا بزنگاه۱۴
۲-۲-۷ گره گشایی۱۴
۲-۲-۸…

بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه تحقیق۳
۱-۲ بیان مسأله۵
۱-۳ سوالات تحقیق۶
۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق۶
۱-۵ پیشینه تحقیق۶
۱-۶ اهداف تحقیق۶
۱-۷ فرضیه های تحقیق۷
۱-۸ تعاریف واژه های کلیدی۷
۱-۹ محدوده و قلمرو تحقیق۷
فصل دوم: بنیاد نظری (عناصرداستان)
۲-۱ طرح۹
۲-۱-۱ انواع پیرنگ۹
۲-۱-۲ خصوصیات طرح۱۰
۲-۱-۳ تفاوت داستان و طرح۱۱
۲-۲ عناصر ساختاری طرح۱۱
۲-۲-۱ شروع۱۲
۲-۲-۲ ناپایداری۱۲
۲-۲-۳ گسترش۱۲
۲-۲-۴ تعلیق۱۳
۲-۲-۵ بحران۱۴
۲-۲-۶ اوج یا بزنگاه۱۴
۲-۲-۷ گره گشایی۱۴
۲-۲-۸…