بررسی آموزه های اخلاقی(فضایل)در دو دفتر اوّل و دوّم مثنوی…

بررسی آموزه های اخلاقی(فضایل)در دو دفتر اوّل و دوّم مثنوی… چکیدهتحقیق و پژوهش حاضر به منظور بررسی آموزه های اخلاقی(فضایل)در دو دفتر اوّل و دوّم مثنوی صورت گرفته است. در تمام جوامع انسان و در […]