بررسی صور خیال ( صور بلاغی ) در دیوان اشعار وصال شیرازی ….

بررسی صور خیال ( صور بلاغی ) در دیوان اشعار وصال شیرازی ....

بررسی صور خیال ( صور بلاغی ) در دیوان اشعار وصال شیرازی ….

  چکیدهشعر و ادب پارسی از دیر باز با صور خیال در آمیخته و آشنا بوده است. صور بلاغي شامل تشبیه ، استعاره، مجاز و کنایه است و بیش از هزار سال است که شاعران فارسی زبان را در شعر، با خود ، آشنا و مأنوس ساخته است. در همه‌ی سبک‌های شعر کهن و معاصر، بسامد بالای کاربرد صور خیال را می‌توان مشاهده نمود.
در سبک دوره‌ی بازگشت که تتبّع و تقلیدی است از شعرای سبک عراقی و خراسانی ، ساختار صور بلاغي چه از دیدگاه لفظ و ساختار ظاهر ترکیبات و جملات و…