تصوير بيگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقي)…..

تصوير بيگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقي)….. چکیدهتصویرشناسی یکی از رشته­های فرعی ادبیات تطبیقی است که در قرن نوزدهم در فرانسه تحت تأثیر آرای متفکرانی چون مادام­دوستال و هیپولیت­تن شکل […]