جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )…

جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )...

جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )…

   فهرست مطالب

چکیده ….

۱

فصل اول (کلیات)

۲

مقدمه …

۳

بیان مسأله ..

۳

پیشینه تحقیق …

۳

ضرورت تحقیق …

۴

اهداف تحقیق …

۴

سوالات تحقیق …

۴

فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………

۴

فصل دوم (پیشینه تحقیق)

۶

جامعه شناسی ………………………………………………………………………………………………………..

۷

جامعه شناسی ادبیات…