دو اثر از نظر موارد ذکر شده(زبان،بیان،محتوا،ساختارهای فکری،زیباشناسی،آوایی،لغوی،نحوی)بررسی و برتری های هرکدام بویژه از شاهنامه ….

دو اثر از نظر موارد ذکر شده(زبان،بیان،محتوا،ساختارهای فکری،زیباشناسی،آوایی،لغوی،نحوی)بررسی و برتری های هرکدام بویژه از شاهنامه ....

دو اثر از نظر موارد ذکر شده(زبان،بیان،محتوا،ساختارهای فکری،زیباشناسی،آوایی،لغوی،نحوی)بررسی و برتری های هرکدام بویژه از شاهنامه ….

چکیدهحماسه آئینه ای در برابرتلاش یک ملت به منظور احیاء و جاودانگی است .ملتی که ادبیات حماسی را ارج مینهد، ملتی است با پیشینه ای درخشان و در جستجوی نقطه ی اتصالی برای رسیدن به الوهیت و آن چه که شایسته ی پردازش ورسیدن به آن است .
بی شک شاهنامه را میتوان دردانه ی ادب حماسی جهان نامید .که حکیم توس با صلابتی به عظمت اسطوره ی کهن این مرزوبوم و با همتی بلند این یگانه ی تاریخ حماسه سرایی جهان را به رشته ی نظم سفته است وبدان کیان ایران زمین رابه…