بررسي متن پهلوي ماتيكان گجستك اباليش (حرف نويسي،آوا نويسي، ترجمه و واژه‌نامه ريشه شناختي)

بررسي متن پهلوي ماتيكان گجستك اباليش (حرف نويسي،آوا نويسي، ترجمه و واژه‌نامه ريشه شناختي)

بررسي متن پهلوي ماتيكان گجستك اباليش (حرف نويسي،آوا نويسي، ترجمه و واژه‌نامه ريشه شناختي)

 چكيده
  متن پهلوي ماتيكان گجستك اباليش با موضوع فلسفي- كلامي از جمله آثاري است كه از روزگاران گذشته از زبان فارسي ميانه به جاي مانده و در سده­هاي نخستين اسلامي نگارش يافته است. اين متن به بررسي برخي اصول و عقايد و آيين‌ها و مراسم در دين زردشت مي­پردازد. زبان فارسي ميانه و متن­هاي بازمانده از آن نه تنها از نظر مطالب مورد بحث و واژگان گنجينه­اي گسترده و پهنه­اي ناشناخته است و به بررسي، ترجمه و تجزيه و تحليل نياز دارد، بلكه از…