مقایسة حروف ربط و اضافة فارسی با عربی (بیان اشتراکات و تفاوت ها)

مقایسة حروف ربط و اضافة فارسی با عربی (بیان اشتراکات و تفاوت ها)

مقایسة حروف ربط و اضافة فارسی با عربی (بیان اشتراکات و تفاوت ها)

 فهرست مطالب عنوان صفحه
 مقدمّهError! Bookmark not defined.
تعریف حرف و حروف اضافه و ربط از نظر دستور نویسان و زبان شناسان:۳
ساختمان حروف و تقسیم حرف های (اضافه) و جای آنها۵
حرف ربط۷
ساختمان حروف ربط۸
تقسیم حروف از نظر معنی و عمل۸
حرف در عربی۱۴
تقسیمات عوامل۱۵
انواع حروف۱۶
تقسیمات حروف معانی۱۸
حروف جر۲۰
عطف و حروف عطف۲۱
اقسام عطف:‌22
معانی اصطلاحات در حروف۲۳
إلا۴۱
نکاتی چند پیرامون «إلّا» در عربی۴۳
أمّا۴۶
أمّا در زبان عربی۴۷
أمّا در زبان…

مقایسة حروف ربط و اضافة فارسی با عربی (بیان اشتراکات و تفاوت ها)

مقایسة حروف ربط و اضافة فارسی با عربی (بیان اشتراکات و تفاوت ها)

 فهرست مطالب عنوان صفحه
 مقدمّهError! Bookmark not defined.
تعریف حرف و حروف اضافه و ربط از نظر دستور نویسان و زبان شناسان:۳
ساختمان حروف و تقسیم حرف های (اضافه) و جای آنها۵
حرف ربط۷
ساختمان حروف ربط۸
تقسیم حروف از نظر معنی و عمل۸
حرف در عربی۱۴
تقسیمات عوامل۱۵
انواع حروف۱۶
تقسیمات حروف معانی۱۸
حروف جر۲۰
عطف و حروف عطف۲۱
اقسام عطف:‌22
معانی اصطلاحات در حروف۲۳
إلا۴۱
نکاتی چند پیرامون «إلّا» در عربی۴۳
أمّا۴۶
أمّا در زبان عربی۴۷
أمّا در زبان…