بررسی و نقد ساختار و محتوای غزلواره (با تکیه بر غزلواره‌های احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث)

بررسی و نقد ساختار و محتوای غزلواره (با تکیه بر غزلواره‌های احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث)

بررسی و نقد ساختار و محتوای غزلواره (با تکیه بر غزلواره‌های احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث)

 فهرست مطالبعنوان صفحه
 چكيده۱
فصل اول: کلیات
۱- كليات۳
۱-۱- مقدمه و بیان مسأله.. ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵
۱-۳- اهداف تحقیق.. ۵
۱-۴- پيشينه‌ی تحقيق.. ۶
۱-۵- روش تحقيق.. ۶
۱-۶- پرسش‌های تحقیق.. ۶
۱-۷- نکته.. ۶
فصل دوم: درآمدی بر غزل از ابتدا تا دوران معاصر
۲- درآمدی بر غزل از ابتدا تا دوران معاصر۸
۲-۱- درباره‌ي غزل.. ۸
۲-۲- غزل از ابتدا تا دوره‌ی بازگشت.. ۱۰
۲-۳- شعر و غزل در دوران مشروطه.. ۱۴
۲-۴- نوآوري‌هاي نيمايوشيج در شعر.. ۱۹
۲-۵- شعر و غزل در ابتدای…