بررسی مقایسه ای نقش نخبگان سیاسی در جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر دولت هشتم و نهم)….

بررسی مقایسه ای نقش نخبگان سیاسی در جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر دولت هشتم و نهم)….

فهرست مطالبچکیده:۱
مقدمه. ۲
فصل اول. ۴
کلیات تحقیق.. ۴
۱-۱-بیان مسأله:. ۵
۱-۲ اهمیت تحقیق:. ۷
۱-۳ اهداف تحقیق:. ۸
۱-۴ سؤال اصلی:. ۸
۱-۵ فرضیه اصلی:. ۹
۱-۶ تعاریف مفهومی متغیر ها:. ۹
۱-۶-۱ نخبگان سیاسی ابزاری:۹
۱-۶-۲ نخبگان سیاسی فکری:۹
۱-۶-۳ سیاست خارجی:۱۰
۱-۷ شاخص های متغیر های تحقیق:. ۱۰
۱-۸ روش تحقیق:. ۱۲
۱-۹ مشکلات اجرایی تحقیق:. ۱۲
۱-۱۰ سازمان دهی تحقیق:. ۱۲
فصل دوم. ۱۳
ادبیات و مبانی نظری تحقیق.. ۱۳
۲-۱ سابقه ی تاریخی نخبگان سیاسی:. ۱۴
۲-۲ مفهوم نخبگان سیاسی و تمایز آن از طبقات…