بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو word

بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو word

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول: مقدمه
۱-۱ -آشنایی با صاعقه و پدیده تخلیه جوی۲
۱ -۲- فیزیک صاعقه و خصوصیات تخلیه جوی الکتریکی۴
۱-۳- شاخه های پیشرونده مرحله ای صاعقه (stepped leader)5
۱-۳-۱-مسیر برگشتی (Return stroke)6
۱-۳- ۲-شاخه پیشرونده تیری شکل(Dart leader)6
۱-۳-۳ -تخلیه بین ابر (Intra cloud discharge)8
۱-۳-۴ -تخلیه ای که بار مثبت را به زمین می آورد.۸
۱-۳-۵-تخلیه ای با جریان پیشرونده به سوی بالا۸
۱-۴-جريان ناشي از اصابت صاعقه۸
۱-۵– اثر مناطق جغرافيايي و ارتفاع بر دامنه…