دانلود مقاله تحقیق داروسازی

تحقیق داروسازی


رشته داروسازي سرحلقه درمان همه بيماراني است كه چشم اميد به داروهاي مؤثر، كم ضرر و پر اثر دوخته‌اند. ابزار مداوا كه دارو بخشي از آن است، نقش خود را به خوبي ايفا مي‌كند و رشته داروسازي همان علمي است كه در ساخت و توليد دارو و دادن اطلاعات داروئي خدمات ارزنده‌اي را ارائه مي‌دهد.داروسازي با علوم زيست‌شناسي، بيوشيمي و علوم پايه پزشكي ارتباط وسيعي دارد. آموزش دوره دكتري داروسازي در ايران پيوسته است و پس از طي دوره ۸ ساله به دانشجويان، درجه دكتراي عمومي داروسازي اعطا مي‌شود.
تعداد صفحه ۵ …

دانلود مقاله تحقیق خطرات جوشكاري

تحقیق خطرات جوشكاري


۱ – مقدمه
۲ – خطرات بهداشتي جوشكاري
۱ – ۲ – گازها و فيوم ها
۲ – ۲ – اثرات سوء بهداشتي كوتاه مدت ( حاد )
۳ – ۲ – اثرات سوء بهداشتي طولاني مدت ( مزمن )
۳ – ساير خطرات تهديد كننده سلامتي
۱ – ۳ – گرما
۲ – ۳ – نورمرئي ، اشعه هاي ماوراء بنفش و مادون قرمز
۳ – ۳ – سروصدا
۴ – ۳ – آسيبهاي عضلاني – استخواني
۴ – خطرات ايمني جوشكاري
۱ – ۴ – خطرات الكتريكي
۲ – ۴ – آتش سوزي و انفجار
۳ – ۴ – ماشين آلات خطرناك
۴ – ۴ – عبور ومرور و سقوط
۵ – خطرات جوشكاري در محيط هاي بسته
۶ – خطرات گازهاي ت …

دانلود مقاله تحقیق خطرات پاك كننده هاي شيميايي

تحقیق خطرات پاك كننده هاي شيميايي


انواع مختلف مواد شيميايي مورد استفاده براي تميز كردن ساختمانها، بناها، مجسمه ها و…. از مواد اسيدي نظير اسيد كلريدريك (Hcl)، اسيد فسفريك (H3PO4)، اسيد نيتريك (HNO3)و يا قليايي نظير سود سوز آور (هيدروكسيد سديم – NAOH) و پتاس سوزآور (هيدروكسيد پتاسيم – KOH) ساخته شده است.
اين مقاله در صدد است تا با ارائه اطلاعاتي پيرامون مواد فوق گامي در جهت افزايش دانش كارگران و كاركنان مرتبط با اين مواد و همچنين مسئولان و مديران آنها بردارد.
– مقدمه
۱- مخاطرات و عوارض ناشي از تماس مداوم با پاك كننده هاي شيم …

دانلود مقاله تحقیق تعريف حق العملكار و شرايط عمومي حق العملكاري در گمرك

تحقیق تعريف حق العملكار و شرايط عمومي حق العملكاري در گمرك


تخلفات حق العملكاران و مجازات آنها
حق‌العمل کارى (کميسيون)
ماده ۳۷۶- حق العمل كاردر گمرك به شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) اطلاق ميشود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به شخص ديگري را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد كسانيكه بدون داشتن كارت حق العمل كاري تشريفات گمركي كالا را به وكالت انجام مي دهند نمي توانند بيش از ۱۰ مرتبه در سال به اين كار اقدام نمايند. مستخدمين تجارتخانه ها يا مستخدمين حق العمل كاران كه منحصرأ كارهاي آن تجارتخانه يا آن حق العمل كار را در گمرك انجام مي دهند مشمول مقررات …

دانلود مقاله تحقیق چك ليستهاي بازرسـي

تحقیق چك ليستهاي بازرسـي


يكي از مسائل مورد نظر حين بازرسي از محيط هاي كاري تهيه چك ليست هاي بازرسي مي باشد. چك ليست ها در توضيح و تبيين مسئوليتها و فعاليتهاي بازرسي و تهيه گزارش از فعاليتهاي بازرسي ياري رسان مي باشد و امكان ثبت آسان و دقيق يافته ها و نظريه ها را به ما مي دهند. اين چك
ليست ها توسط بازرس يا بازرسان مربوطه با دقت تكميل و رونوشتي از آنها در اختيار اعضاي
كميته هاي ايمني و بهداشت محل مورد بازرسي قرار مي گيرد كه آنان ظرف موعد مقرر اقدامات لازم را به انجام رسانيده و موارد نقص مشاهده شده را برطرف مي نمايند. …