مقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)

مقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT) فهرست مطالب فصل اول-…. مقدمه۲ ۱-۱-……… مقدمه۲ ۱-۲-… آمار نیروگاه بادی نصب شده در ایران و جهان۲ ۱-۳-……. کلیات تحقیق۵ ۱-۴-…. […]