نفت و توسعۀ ایران (۲۰۱۰ ۱۹۴۵)…

نفت و توسعۀ ایران (۲۰۱۰ ۱۹۴۵)… چکیدهدر این پژوهش با استفاده از آمار های مربوط به نفت و شاخص های توسعه، تاثیر نفت (درآمد و ساختار های ناشی از نفت) بر توسعۀ ایران مورد بررسی […]