نقش نظام سیاسی در توسعه: مورد چین از سال ۱۹۸۰ تا کنون…

نقش نظام سیاسی در توسعه: مورد چین از سال ۱۹۸۰ تا کنون… چکیدهاین پژوهش از منظر تئوریک رابطه بین دولت و توسعه را واکاوی می کند و از منظر عملی به بررسی نقش نظام سیاسی […]