بررسی صور خیال ( صور بلاغی ) در دیوان اشعار وصال شیرازی ….

بررسی صور خیال ( صور بلاغی ) در دیوان اشعار وصال شیرازی ….   چکیدهشعر و ادب پارسی از دیر باز با صور خیال در آمیخته و آشنا بوده است. صور بلاغي شامل تشبیه ، […]