نقش شبکه های تلویزیونی خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان…

نقش شبکه های تلویزیونی خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان…  چکیدهدر این پژوهش نقش تلویزیون های خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هرات مورد بررسی قرار گرفته است ، روش این تحقیق پیمایشی […]

نقش سازمان‌هاي اطلاعاتي در سياست‌خارجي: مطالعه موردي نقش سازمان سيا در سياست‌خارجي ايالات متحده آمريكا…

نقش سازمان‌هاي اطلاعاتي در سياست‌خارجي: مطالعه موردي نقش سازمان سيا در سياست‌خارجي ايالات متحده آمريكا… چكيدهسازمان‌هاي اطلاعاتي چه نقشي در سياست‌گذاري خارجي دارند؟ اين پرسش مساله اصلي پژوهش است و نويسنده در پاسخ به آن […]

نقش ژئوپلیتیک مذهب شیعه دراستراژی منطقه گرایی جمهوری اسلامی…

نقش ژئوپلیتیک مذهب شیعه دراستراژی منطقه گرایی جمهوری اسلامی… چکیده:با وقوع انقلاب اسلامي در ايران و توفيق اسلام در ايفاي نقش ايدئولوژيک، براساس مبانی مذهب شیعه، مذهب و دين به منزله عامل جديد قدرت در […]

نقش رسانه ها در تحولات سوريه مطالعه موردي شبكه الجزيره…

نقش رسانه ها در تحولات سوريه مطالعه موردي شبكه الجزيره… چکیدهاز سال ۲۰۱۱ که منطقه استراتژیک خاورمیانه در هاله انقلاب‌های پی در پی کشورها قرار گرفت، فارغ از زمینه‌های شکل‌گیری، نقش رسانه‌های مختلف و تاثیرگذاری […]

نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در تداوم تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان…

نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در تداوم تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان… فهرست مطالبفصل اول:کلیات پژوهش.. ۱ ۱-۱– مقدمه.. ۲ ۲-۱- طرح و تبیین مساله.. ۲ ۱-۳- پرسش های پژوهش.. […]

نقش اوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه…

نقش اوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه… فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده فارسی:‌ح چکیده انگلیسی.. ‌ط مقدمه:۱ ضرورت و اهمیت موضوع. ۳ اهداف پژوهش… ۴ سوالات تحقیق. ۴ فرضیه های تحقیق. ۴ روش پژوهش… ۵ تعریف مفاهیم. […]

نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات سیاسی و امنیتی کردستان عراق (۱۹۹۰ ۲۰۱۰)…

نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات سیاسی و امنیتی کردستان عراق (۱۹۹۰ ۲۰۱۰)… چكيدهپژوهش حاضر دربرگيرنده اوضاع سياسي و فرهنگي كردها به خصوص كردهاي عراق در دهه‌هاي (۱۹۹۰-۲۰۱۰) ميلادي مي باشد در پرتو چنين امري […]

نفوذ اسرائيل درجمهوري آذربايجان و تأثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران…

نفوذ اسرائيل درجمهوري آذربايجان و تأثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران… چكيدهمفهوم امنيت به ويژه پس از فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، دچار تحول گشت و علاوه بر عرصة نظامي، عرصه‌هاي اجتماعي، […]

نفت و توسعۀ ایران (۲۰۱۰ ۱۹۴۵)…

نفت و توسعۀ ایران (۲۰۱۰ ۱۹۴۵)… چکیدهدر این پژوهش با استفاده از آمار های مربوط به نفت و شاخص های توسعه، تاثیر نفت (درآمد و ساختار های ناشی از نفت) بر توسعۀ ایران مورد بررسی […]

موقعیت ژئواكونومیک انرژي ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی (با تاکید بر استراتژي‌هاي ژئواكونوميكي ایالات متحده آمریکا)

موقعیت ژئواكونومیک انرژي ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی (با تاکید بر استراتژي‌هاي ژئواكونوميكي ایالات متحده آمریکا) چکیدهموقعیت ژئواکونومیکانرژی‌ ایران باعث گردیده که این کشور بیشتر از دیگر کشورها در کانون معادلات سیاسی، اقتصادی، […]