علل عدم موفقیت اخوان المسلمین در مصر پس از خیزش ۲۰۱۱….

علل عدم موفقیت اخوان المسلمین در مصر پس از خیزش ۲۰۱۱….    چکیدهجنبش مردم مصر در ۲۵ ژانویه۲۰۱۱ تحت تأثیر حرکت مردمی تونس شکل گرفت و با گذشت مدت کمی به سرنگونی حسنی مبارک رییس […]