تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا…

تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا…   چکیدهاز آنجا که بخش قابل توجهی از آثار ادبی ما را متون عرفانی تشکیل می دهد؛ و با توجه به اینکه عرفان، دارای زبان خاصّی است […]