بررسي متن پهلوي ماتيكان گجستك اباليش (حرف نويسي،آوا نويسي، ترجمه و واژه‌نامه ريشه شناختي)

بررسي متن پهلوي ماتيكان گجستك اباليش (حرف نويسي،آوا نويسي، ترجمه و واژه‌نامه ريشه شناختي)  چكيده   متن پهلوي ماتيكان گجستك اباليش با موضوع فلسفي- كلامي از جمله آثاري است كه از روزگاران گذشته از زبان […]