بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها مطالعه۹۲ NBO

بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها مطالعه۹۲ NBO فهرست مطالب عنوان شماره صفحه  فصل اول- مقدمه. ۱ ۱-۱ مقدمه ۲ ۲ فصل دوم- توتومری در ترکیبات آروماتیک ۴ ۲-۱ مقدمه ۵ […]