تعبیر خواب گلیم

۱- تعبیر خواب:گليم – pichak.net pichak.net/fun/tabir/26/32.php  محمدبن سيرين گويد: ديدن گليم در خواب، دليل بر مردي ديندار و بزرگ است. ابراهيم كرماني گويد: اگر درخواب بيند كه گليمي يافت، دليل است زني توانگر بخواهد. […]