تعبیر خواب عقل – هوش

تعبیر خواب صابون

۱- تعبیر خواب صابون – تعبیر خواب www.akairan.com/sleep/sleep/15335.html تعبیر خواب صابون صابون در خواب نشانه تحصیل برائت است. اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با صابون لباس یا سر و تن […]