استفاده از ظرفیت سربازان برای ایجاد اشتغال در کشور استخدامی امروز

انتخاب پنج استان و دو هزار سرباز برای شروع کار جهت ورود به صفحه اخبار نظام وظیفه و معافیت خدمت سربازی اینجا کلیک نمایید خبر ۲۲ آبان ۹۷: استفاده از ظرفیت سربازان برای ایجاد اشتغال در کشور […]