نباید پشت مدال ها پنهان شویم/ در ورزش اتفاقات بسیار خوبی رخ داده است