سازمان و كشاورز

سازمان و كشاورز

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول

ريشه هاي پيدايش بالندگي سازمان

بخش دوم

تعريف بالندگي سازمان

ويژگيهاي نمايان بالندگي سازمان

اثر بخشي و تندرستي سازماني

بخش سوم

اهداف

منبع

مقدمه

در چند دهه گذشته جنبشهاي پر تحرك و پويايي در قلمرو مديريت پديده آمده كه هر يك به سهم خود به افزايش دامنه دانش و بينش مديران ياري به سزايي داده اند. جنبش سازماني كه در نيممه دوم سده بيستم پايه ريزي شده و در دهه كنوني به رشد رسايي در خور توجه رسيده است. بر پايه مفروضاتي استوار است كه با ارزشهاي والاي انساني سازگاري كامل دارد. بالندگي سازماني ريشه هر گونه توانمندي و شكوفايي در قلمرو تلاشهاي انساني را در «بالندگي انساني» جست و جو مي كند و انسان را عامل اصلي و مايه بنيادي هر گونه دگرگوني به شمار مي آورد. اصول و موازين اين جنبش از دورن دانشهاي گسترده اي چون روانشناسي، جامعه شناسي، مردم شناسي، اقتصاد و بسياري ديگر از دانشهاي رفتاري سرچشمه مي گيرد و از به هم پيوستن آنها مجموعه اي فراهم مي آيد كه شناخت انسان و رشد و شكوفايي او را به عنوان برجسته ترين هستي منظومه اي جهان آسان مي سازد.

جنبش بالندگي سازماني دگرگوني، بهپويي، تازه گرداني، و دستيابي به برتريهاي بزرگ را در شمار هدفهاي نخستين خود قرار داده و براي رسيدن به آنها سازو كارهاي مناسب را فراهم آورده است.

تحقيق كنوني مجموعه اي از نوشته هاي عملي بسياري از صاحبنظران دانش مديريت است و با اين انگيزه گرد آوري شده است كه بتواند پيام شكوفايي و برتري جويي را ميان جامعه كاركنان سازمانهاي اداري، صنعتي، بازرگاني و خدماتي برانگيزد و كاركنان و مديران در برگزيدن راهي سزاوار و شايسته ياري دهد.

بخش اول

ريشه هاي پيدايش بالندگي سازماني

با آنكه بالندگي سازماني پديده اي به نسبت تازه در قملرو و مديريت به شمار مي آيد و هنوز دستورهاي آن، به گونه اي در خورده صورتبندي و استوار نشده، ولي در چهار كنوني از گسترش بسيار شاياني برخوردار بوده است. هم اكنون موضوع بالندگي سازماني در شمار درسهاي مهم و بنيادي دوره هاي آموزشي بسياري از دانشكده هاي دانشهاي رفتاري به ويژه مديريت در سراسر جهان است. بالندگي سازماني نه تنها در دوره هاي آموزشي دانشگاهي آموخته مي شود، بلكه در بسياري از برنامه هاي ضمن خدمت كاركنان بخش دولتي و خصوصي به گستردگي ارايه مي گردد و از روشهاي آموزشي و پژوهشي آن براي بررسي و شناسايي دشواريهاي سازماني و برتري بخشيدن به كارسازمانها بهره گيري مي شود. به سخن فشرده، بالندگي سازماني است كه به رغم كوتاهي زمان پيدايش آن، راهي بلند پيموده و سودمنديهاي بسيار فراهم آورده است.

براي پي بردن به اهيمت بالندگي سازماني و رسالتي كه اين جنبش نويد بخش است شايسته است كه ريشه و خاستگاه آن را در گذشته پيدايش دانش مديريت و كارگرداني سازمانهاي بزرگ جست و جو كنيم.

بي گمان كار را بايد از پيدايش «انقلاب صنعتي» آغاز كرد و برخي از ويژگيهاي آن را همراه با ديگر رويدادهاي گذشته كه سرانجام به پديد آوردن بالندگي سازماني انجاميدند بازكاوي كنيم.

انقلاب صنعتي در سالهاي پاياني سده هجدهم و آغاز سده نوزدهم ميلادي يك رشته دگرگوني در روشهاي صنعتي و شيوه كارگرداني سازمانهاي اجتماعي و اقتصادي انگلستان پديد آمد.

پژوهشهاي ناب در دانش فيزيك و شيمي در پايان سده هجدهم در قاره اروپا به ويژه در فرانسه و هلند پيشرفت نماياني كرده بود. ولي در انگلستان كاربرد يافته هاي عملي در كارهاي علمي، به ويژه در صنعت آشكار بود. در اين كشور يك وابستگي همگاني به پيشرفتهاي فني ديده مي شود. اوضاع سياسي اجتماعي و حقوقي همراه و هوادار شكوفايي صنعتي بود. آزادي سياسي، آزادي از پيگرد غير قانوني پاس حقوق مالكيت و پيمانها، قانون ثبت اختراع، آزادي دين و فراهم بودن فرصت و بخت بالا رفتن از نردبان ترقي اقتصادي و اجتماعي، فضايي پديد آورد كه براي كارآفريني سازگار و برازنده بود و جست و جوي نيك فرجامي را بر مي انگيخت.

در اين زمان به كار گرفتن يافته هاي علمي در صنعت تلاشي سخت پديدار مي شود. يك رشته نو آفريني و نوآمدي نمايان در دستگاههاي ريسندگي و بافندگي پديد آمد كه همه فراگرد نساجي را نو كرد.

تراز بازدهي را بالا برد و هزينه توليد را كاهش داد.

براي بهره گيري از دستگاههاي تازه، بايسته بود كه از نيرويي جز نيروي بدني انسان ياري گرفته شود.

تا اين زمان انسان ناچار از به كار بردن وسيله هاي دستي بود ه در اندازه توليد، محدوديت پديد مي آوردند. ولي پس از آنكه دستگاههاي ابزاري و سپس برقي به كار گرفته شدند ديگر براي توليد انسان و توانايي او مرزي باقي نماند. در هم شكفتن مرز توليد به پديد آمدن توليد انبوهه و پديد آمدن توليد انبوهه به سر برافراشتن مصرف انبوهه انجاميد و اندازه و مرز توليد و مصرف انبوهه به ناچار به پيدايش شركتهاي بزرگ بازرگاني و صنعتي انجاميد. توليد در نظام كارخانه سازمان يافت و كارگران و كارمندان بر پايه دستورهاي ويژه در اين كارخانه ها و شركتها سرگرم شدند. با پديد امدن كارخانه ها و شركتها و سازمانهاي بزرگ توليدي ناگزير دو پديده ديگر به نام مديريت علمي و ديوانسالاري در آغاز سده بيستم ميلادي پديدار شدند و بر نظام توليد و مصرف نفوذ كردند.

فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات : ۳۴


                  فهرست مطالب مقدمه بخش اول ريشه هاي پيدايش بالندگي سازمان بخش دوم تعريف بالندگي سازمان ويژگيهاي نمايان بالندگي سازمان اثر بخشي و تندرستي سازماني بخش سوم اهداف منبع مقدمه در چند دهه گذشته جنبشهاي پر تحرك و پويايي در قلمرو مديريت پديده آمده كه هر يك به سهم خود به افزايش دامنه دانش و بينش مديران ياري به سزايي داده اند. جنبش سازماني كه در نيممه دوم سده بيستم پايه ريزي شده و در دهه كنوني به رشد رسايي در خور توجه رسيد …

سازمان تجارت جهاني

سازمان تجارت جهاني

طي‌دهة‌ ۸۰ بويژه‌در نيمة‌دوم، بسياري ‌از كشورهاي در حال توسعه به سوي طي خصوصي‌سازي، كاهــش دخالتهاي دولت در امور اقتصادي، مقررات زدايي، آزادسازي‌تجارت ،‌بين‌المللي ‌كــردن ‌رفتارهاي اقتصادي، تلاش جهت جلب سرمايه‌هاي خارجي و بطور كلي سعي در حاكم كردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهايشان روي آوردند. اين تحولات ساختاري در محيط اقتصاد سياسي بين‌الملل، زمينه ساز آغاز مذاكرات دوراروگوئه [۱] (۱۹۸۶) و تشكيل سازمان تجارت جهاني بود [۲]

مذاكرات دور هشتم در سپتامبر ۱۹۸۶ در پي ملاقات وزيران بازرگاني كشورهاي عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت كردند مذاكرات خود را در خصوص يافتن روشي جديد براي بهبود تجارت در سطح جهان طي يك دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز كنند. اين مذاكرات نيز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهاي

اين مذاكرات بر آزادسازي بيشتر تجارت، تقويت نقش گات و تدوين قواعد و مقررات چند جانبه براي گسترش و آزاد سازي تجارت استوار بود. آنچه اين دور از مذاكرات را از دور قبلي آن متمايز مي ساخت اين بود كه مذاكرات از مسائل هميشگي و سنتي تجارت بين المللي مانند موانع و محدوديتهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي فراتر رفته، به مسائلي همچون سياست كشاورزي و سرمايه گذاري خارجي منسوجات و پوشاك و مالكيت معنوي پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاكرات اين دور چهار سال، يعني تا آخر ۱۹۹۰ تعيين شده بود، اما عملاً مذاكرات هفت سال به طول انجاميد و حاصل آن گسترش دامنة فعاليتهاي گات [۳] بود كه كشاورزي، منسوجات و پوشاك و اقدمات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت را نيز در برگرفت. در سال ۱۹۹۳ در همين كنفرانس، يك موافقتنامة ۵۵۰ صفحه اي توسط ۱۱۷ كشور به تصويب رسيد كه بزرگترين قرار داد تجاري جهان در آن زمان محسوب مي شد؛ به اين ترتيب «سازمان تجارت جهاني » متولد شد.

در سال ۱۹۹۵ اين نهاد نوپا، به پيشنهاد كشورهاي كانادا، مكزيك و كشورهاي عضو اتحادية اروپا، آغاز به كار كرد. طبق همين موافقتنامه كلية كشورهاي عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضويت اين سازمان در آيند.

عضويت در اين سازمان به معني پذيرش تمام نتايج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمايزاتي با گات دارد [۴] ؛ اول آنكه در جنبه هاي حقوقي قدرت بيشتري به اين سازمان داده شده است. گات توافقنامه اي بدون قدرت اجرايي بود ولي سازمان تجارت جهاني داراي قدرت اجرايي است. دوم آنكه wto هادي دائمي با توافقهاي مستمر مي‌باشد. در حاليكه گات يك موافقتنامة قانوني موقت بود. سوم آنكه كشورها در موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت، مشاركت كنندگان قراردادي محسوب مي شدند ولي در سازمان تجارت جهاني ، كشورها عضو هستند. چهارم آنكه گات عمدتاُ كالاها را در برمي گرفت، ولي سازمان تجارت جهاني خدمات و حتي مالكيت معنوي را نيز در بر مي‌گيرد.

فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات : ۲۸


طي‌دهة‌ ۸۰ بويژه‌در نيمة‌دوم، بسياري ‌از كشورهاي در حال توسعه به سوي طي خصوصي‌سازي، كاهــش دخالتهاي دولت در امور اقتصادي، مقررات زدايي، آزادسازي‌تجارت ،‌بين‌المللي ‌كــردن ‌رفتارهاي اقتصادي، تلاش جهت جلب سرمايه‌هاي خارجي و بطور كلي سعي در حاكم كردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهايشان روي آوردند. اين تحولات ساختاري در محيط اقتصاد سياسي بين‌الملل، زمينه ساز آغاز مذاكرات دوراروگوئه [۱] (۱۹۸۶) و تشكيل سازمان تجارت جهاني بود [۲] مذاكرا …

پروژه در مورد سازمانها و عملکرد آنها

پروژه در مورد سازمانها و عملکرد آنها

تعریف سازمان

تعاریف مختلفی درباره سازمان در کتاب ها و مقالات مربوط به مدیریت درج شده است که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:

۱) سازمانها عبارتند از سیستم های اجتماعی بزرگ و پایداری که فعالیت های اعضای آنها برای رسیدن به هدف های محدود و مشخص هماهنگ شده است.

۲) سازمان بخشی از مدیریت است که:

الف) مسوولیت هایی که توسط آن، فعالیت های موسسه بین کارکنان ( مدیر، متخصص و سرپرست) تقسیم و یا به آنها واگذار شده است.

ب) روابط رسمی را که بخاطر این مسئوولیت ها بین کارکنان به وجود آمده است تعیین می نماید.

۳) یک سازمان رسمی، سیستمی از فعالیت ها یا نیروهای دو یا چند نفره است که این فعالیت ها با نیروها با آگاهی هماهنگ شده است.

۴) سازمان واحدی است اجتماعی – یا گروه بندی متشکلی است از انسانها – که به عمد ساخته و بازسازی شده است تا دست یابی به هدف های مشخص ممکن شود.

۵) سازمان عبارت است از یک رشته روابط منظم و و عقلانی است که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می دهند، و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند و به منظور تامین هدف های مشترک خاصی برقرار می گردد.

۶) یک سازمان عبارت از سیستمی است برای تحرک و هماهنگی کوشش های مختلف گروه ها ( معمولاً گروه های تخصصی) به منظور دست یافتن به هدف های مشترک.

۷) سازمان تنها ر نمودار سازمانی خلاصه نمی شود بلکه در سالهای اخیر به عنوان یک موجود زنده ، غیر معمول، خصوص به خود و بیشتر انسانی شناخته شده است، نه چهارخانه های نمودار مانندی که پیشنهاد می گردد . سازمانها همچون وجود یک انسان سیستم های دینامیک و خود تنظیم می باشند.

سازمان Organization

توسعه و تکامل اشکال مختلف زندگی در جوامع انسانی، سازمان های متنوع و متعددی را به وجود آورده است. توسعه نیازمندی های متعددی که منشا آن تکامل و تغییر شکل در زندگی انسان است در جوامع مختلف می باشد، بر اهمیت سازمان افزوده است.

تنوع و تعدد وظایف سازمان ایجاب می کند که طبق اصول و موازینی تشکیل گردد.

سازمان های موجود در هر کشور هدف های مختلفی دارند چنانچه هدف موسسات نظامی با مقاصد دانشگاه و یا فروشگاه و موسسات تولیدی تفاوت محسوس دارد . لیکن آنچه در کلیه سازمان های انسانی مشاهده می شود و باصطلاح وجه مشترک جمیع آنها محسوب می گردد، اجتماع یک دسته از افراد است که بطور دسته جمعی تحت رهبری سلسله مراتب سازمانی با امکانات محدود به منظور تحقق مقاصد خاصی همکاری می کنند، بدین ترتیب:

سازمان عبارت از یک رشته روابط منظم و عقلائی است که بین افرادیکه وظائف پیچیده و متعددی را انجام می دهند و کثرت تعداد آنآن بقدری است که نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند . به منظور تامین هدف های مشترک خاصی برقرار می گردد.

تعریف فوق اگرچه جامع و معرف همکاری هوشیارانه دسته جمعی به منظور تحقق هدف های مشترک است معذلک عناصر ضروری تشکیل سازمان را به خوبی نشان نمی دهد.

تعریف سازمان

منظور از سازمان واگذاری وظیفه مشخص و متمایز به تک تک افراد است و نیز حصول اطمینان از این که این وظایف آن خیال هماهنگ اند که سازمان می تواند هدف های خود را تحقق بخشد. هرگز سازمان به جز در موارد خیلی نادر خود غایب نیست بلکه وسیله ای است برای نیل به غایتی و غایت تحقق هدف های سازمان است. بنابراین یک سازمان متشکل از افرادی است با وظایف متفاوت که برای تحقق هدف های سازمان هماهنگ شده اند.

تعریف سیستم

اصطلاح ” سیستم” به ” مجموعه ای از اجزا وابسته” اطلاق می شود. به عبارت دیگر، سیستم به معنای یک ” کل” بکار می رود که از ترکیب اجزا متعددی تشکیل یافته است. بدین ترتیب، اصطلاح ” سیستم” مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که شامل مصادیق مختلفی در زیست شناسی و امور فیزیکی و اجتماعی و نظیر آنها می شود. به عنوان مثال ، در زیست شناسی بدن موجود زنده یک سیستم تلقی می شودکه از اجزا یا سیستم های فرعی متعددی ( مانند دستگاه گوارش – دستگاه اعصاب و گردش خون و غیره) تشکیل یافته است در نتیجه فعل و انفعال و تاثیر متقابل اجزا وابسته پدیده کل ” سیستم” ظاهر می شود.

انواع سیستم

سیستم معمولاً به دو دسته تقسیم می شود: ۱) سیستم باز(open seytem) و سیستم بسته(closed system ).

سیستم بسته closed system و مشخصات آن

سیستم بسته بیشتر به سیستم های مکانیکی در فیزیک و علوم تجربی اطلاق می شود سیستم بسته صرفاً با استفاده از نیروهای داخلی و بدون ارتباط با محیط خارج می تواند به کار خود ادامه دهد. در نظریه های کلاسیک، سازمان عنوان یک ” سیستم بسته” تلقی می شود که فقط شکی بر عوامل و نیروهای داخلی است و بدون ارتباط با محیط خارج می تواند مسائل خود را از طریق سلسله مراتب و تقسیم کار در روابط رسمی در داخل دستگاه حل و فصل کند.

یکی از مشخصات سیستم بسته، گرایش ذاتی در جهت تعادل ایستا static Equilibrium) درکور و توقف است . به عبارت دیگر، در سیستم بسته بازده دستگاه تناسبی با منابع مصروفه ندارد و اتلاف منابع ، بی نظمی و اختلال و اقدامات بدون هدف برای حفظ وضع موجود رواج پیدا می کند.

انواع سیستم

سیستم باز و سیستم بسته

سیستم ها را به صورت های مختلفی تقسیم بندی کرده اند که به شرح آنها می پردازیم:

سیتم بسته سیستمی ئاست که با محیط خود به تعادل ثابت ( استاتیک) رسیده باشد این سیستم که با استفاده از فیزیک کلاسیک طرح شده است ، به صورت تئوریک و در حالت مطلق خود منحصر به دنیای بسته هسته اتم ها است که با محیط خود رابطه ای ندارد و در صورت ارتباط متلاشی و منجر می گردند.

در مدیریت، سیستم بسته شامل مکتب کلاسیک می شود و از آنجا که سازمان های مبتنی بر اصول ” مدیریت عملی” بیش از آنکه در ارتباط با محیط خود و عوامل انسانی باشد. به عوامل فیزیکی و آنهم عوامل فیزیکی داخل سازمان توجه دارند و نیز از آنجایی که شروع و خاتمه فعالیت های افراد، نوع ، تعداد و ساعات کار آنها به کار می رود. هر چند این واژه به صورت نسبی در این سازمان ها مفهوم پیدا می کند و مفهوم مطلق آن در مدیریت و به طور کلی در علوم انسانی مصداق ندارد.

سیستم باز

سیستمی است که با محیط خود به یک تعادل پویا( دینامیک) رسیده باشد . بدین ترتیب که ار تغییرات محیط متاثر شده و خود نیز روی محیط اثر می گذارد و تعادل آن پیوسته در حال تغییر است و از یک تعادل به تعادل جدیدی می رسد.

در سیستم های باز به دلیل ارتباط دائم با محیط خود، تمایل به نظم وجود دارد و سیستم در حال رشد است که علت آن جذب آنترویی منفی از محیط از طریق تبادل ماده انرژی و اطلاعات می باشد.

فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات : ۴۹


تعریف سازمان تعاریف مختلفی درباره سازمان در کتاب ها و مقالات مربوط به مدیریت درج شده است که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم: ۱)         سازمانها عبارتند از سیستم های اجتماعی بزرگ و پایداری که فعالیت های اعضای آنها برای رسیدن به هدف های محدود و مشخص هماهنگ شده است. ۲)         سازمان بخشی از مدیریت است که: الف) مسوولیت هایی که توسط آن، فعالیت های موسسه بین کارکنان ( مدیر، متخصص و سرپرست) تقسیم و یا به آنها واگذار ش …

تحقیق در مورد ابوالفضل رشید الدین بن ابی سعید احمد بن محمد بن محمود میبدی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۰ ابوالفضل رشید الدین بن ابی سعید احمد بن محمد بن محمود میبدی ابوالفضل رشید الدین بن ابی سعید احمد بن محمد بن محمود میبدی از مؤلفان نیمه اوّل قرن ششم هجری است . کتاب او به نام کشف الاسرار و عدةالابرار تفسیر بزرگ مشروحی است از قرآن که تألیف آن در اوایل سال ۵۲۰ ق آغاز شد و چنانکه خود در آغاز کتاب خویش گقته در حقیقت شرحی است بر تفسیر ی که استاد او خواجه عبدالله انصاری ترتیب داده بود و به همین سبب در …

تحقیق در مورد ابوالفضل رشید الدین بن ابی سعید احمد بن محمد بن محمود میبدی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۱۰

ابوالفضل رشید الدین بن ابی سعید احمد بن محمد بن محمود میبدی

ابوالفضل رشید الدین بن ابی سعید احمد بن محمد بن محمود میبدی از مؤلفان نیمه اوّل قرن ششم هجری است . کتاب او به نام کشف الاسرار و عدةالابرار تفسیر بزرگ مشروحی است از قرآن که تألیف آن در اوایل سال ۵۲۰ ق آغاز شد و چنانکه خود در آغاز کتاب خویش گقته در حقیقت شرحی است بر تفسیر ی که استاد او خواجه عبدالله انصاری ترتیب داده بود و به همین سبب در بسیاری از موارد کتاب خود نام آن استاد را با عناوینی از قبیل پیر طریقت و عالم طریقت و شیخ الاسلام انصاری و امثال آنها آورده است . کلام میبدی در تفسیر او روان و منسجم و در بسیاری از موارد به شیوه سخنان استاد او موزون و مقفّی یا مسجّع است و به همین سبب هنگام بحث در سبک موزون آن سخن رفته است.

میبدی در تفسیر هر یک از آیات آنرا یک بار به فارسی روانی معنی میکند و آن را النوبة الاوّلی مینامد و در نوبت ثانی به تفسیر همان آیه بنا بر روش عامه مفسران و در نوبت ثالث باز به تفسیر آن آیه به شیوه صوفیان می پردازد و در این مورد است که زیبایی نثر میبدی آشکار می شود. کتاب کشف الاسرار به همّت آقای علی اصغر حکمت از سال ۱۳۳۱ ش به بعد در ده مجلد در دانشگاه تهران به طبع رسیده است.»

كشف الاسرار و عدة الابرار:

مقّدمه کتاب: « کتاب فرید عصر و فرید دهر شیخ الاسلام، ابو اسماعیل عبد الله بن محمد بن عمی انصاری را در تفسیر قرآن و کشف معانی آن خواندم که در لفظ و معنی و تحقیق و زیبایی به حدّ اعجاز رسیده بود ولی چون در نهایت ایجاز و کوتاهی بود مقصود آموزندگان و رهروان از آن برآورده نمی شد . بنا بر آن به شرح و تفصیل آن پرداختم »

شروع کشف الاسرار: « بسم الله الرحمن الرحیم ـــ خیر کلمات الشکر ما افتتح به القرآن من الحمد فالحمد لله رب العالمین والصلوة و السلام علی رسوله محمد و آله اجمعین اما بعد فانی طالعت کتاب شیخ الاسلام فرید عصره و وحید دهره ابی اسمعیل عبد الله بن محمد بن علی الانصاری قدس الله روحه فی تفسیر القرآن و کشف معانیه و رایته قد بلغ به الاعجاز لفظاً و معنی و تحقیقا و ترصیعاً غیر انه او جز غایةالاعجاز و سلک فیه سبیل الاختصار، فلا یکاد یحصل غرض المتعلم المستر شد، او یشفی غلیل صدر المتأهل المستبصر فاردت ان انشر فیه جناح الکلام و ارسل فی بسطه عنان اللسان، جمعاً بین حقائق التفسیر و لطائف التذکیر و تسهیلا للامر علی من اشتغل بهذا الفن . فصممت العزم علی تحقیق مانویت، و شرعت بعون الله فی تحریر ما هممت، فی اوائل سنه عشرین و خمس مائه و ترجمت الکتاب بکشف الاسرار وعدةالابرار . ارجو ان یکون اسما یوافق مسماه و لفظاً یطابق معناه والله ولی التوفیق لاتمامه و تحقیق غرضنا فیه وهو حسبی و نعم الوکیل .

…همانگونه که گفته شد، میبدی بر اساس تفسیر الهروی خواجه عبدالله انصاری کتاب کشف الاسرار وعدةالابراررا در ده مجلد به رشته تحریر در آورده است . اساس کار میبدی در این است که هر آیه ای را سه بار مطرح می کند .در نوبةالاوّلی معنی تحت اللفظ آیه ( و در عین حال سلیس و روان آن ) می آید که در این قسمت لغات و ترکیبات بسیار جالب فارسی در مقابل کلمات عربی آمده است و شایسته تحقیق و تدقین بسیار است . دفعه دوّم یعنی در نوبت الثانیه شأن نزول آیه و ناسخ و منسوخ بودن آن و تفسیر آن از نظر شرعی و اقوال مفسّران آمده است که در حقیقت بخش اعظم کتاب صرف این قسمت شده است . و هم در این قسمت است که احادیث نبوی و اقوال صحابه و بزرگان دین می آید و کتاب را از معارف اسلامی سر شار می کند . البتّه احادیث مجعول وسخنان بی هویت نیز در میان بسیار کم است امّا غلبه با احادیث صحیح و سخنان با مأخذ است . این قسمت هم از نظر زبان فارسی کم اهمیّت نیست . دفعه سوم یعنی در النوبةالثالثه چند آیه که در النوبة الاوّلی آمده است از نظر عرفانی مورد بحث قرار گرفته است و در این قسمت به اشعار عربی و فارسی فراوانی بر می خوریم که تفسیر را از حالت یکنواختی بیرون می آورد و هنر نویسندگی و ذوق میبدی و تأثیر آواز خواجه عبدالله را نشان می دهد و این قسمت را باید شاهکار در تفسیر و نویسندگی و ذوقیات دانست . امّا چنانکه اشاره شد همه آیات قرآنی در این قسمت مطرح نشده است و اگر در فهرست آیات می بینید که در مورد هر آیه ای اغلب به دو شماره صفحه اشاره شده است از این جهت است که آن آیه در النوبة الثالثه مطرح نشده است .(و گاهی هم در النوبةالثالثه مطرح نمی شود و این به ندرت اتّفاق می افتد )

شروع این تفسیر: شرط ما در این کتاب آن است که مجلسها سازیم در آیات قرآن برولا، و در هر مجلس سه نوبت سخن گوییم :

اوّل : پارسی ظاهر، بروجهی که هم اشارت به معنی دارد و هم در عبارت غایت ایجاز بود .دیگر نوبت : تفسیرگوئیم و وجوه معانی و قراآت مشهوره، و سبب نزول، و بیان احکام و آثار اخبار و آثار، و نوادر که تعلق به آیات دارد، و وجوه و نظایر و ما یجری مجراه . سه دیگر نوبت : رموز عارفان و اشارات صوفیان، و لطائف مذکّران . اکنون به توفیق الهی و تیسیر ربّانی در آن خوض کنیم . . .

سرآغاز « نخستین بار که راقم سطور به وجود این تألیف شریف و تفسیر لطیف آگاه شد در سال ۱۳۲۵ شمسی بود در آن موقع که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برای زمره ای از دانشجویان دانشپژوه خلاصه ای از تاریخ علم تفسیر قرآن بیان می نمود به مجموعه ای مراجعه نمود که پروفسور استوری راجع به آثار ادبی زبان فارسی نگاشته است …. و این کتاب را به غلط به سعد الین تفتازانی نسبت داده است . و به وجود کاملی از آن را در کتابخانه ینی جامع استانبول تصریح می نماید …. دو نسخه از همان تقسیر متعلق به آقای خلیل الله خان خلیلی در کابل بود … و نیز در کتابخانه آستان قدس رضوی نیز به دو نسخه از این کتاب برخورد نمودم ….با کمال تأسف اصل تفسیر خواجه انصاری در دست نیست …. از مطالعه و تصفح در این نسخ معلوم شد که کتاب مذکور خزانه ایست آگنده به لئالی و جواهر، مشتمل بر تفسیر قرآن شریف به سبک مفسرین عامّه …. کتابی است بی نظیر و بدیل و گنجی است بی شبیه و مثیل که در بحث از کلمات رب جلیل برای عباد ذلیل به پارسی گرد کرده و به روزگاران، به یادگار گذاشته است …. پس به عنایات وزارت معارف دولت جمهوری ترکیه در استانبول از نسخه موجود در ترکیه عکسبرداری شد … و به یاری رحیم الله خان سفیر افغانستان در تهران از نسخه ای در میر گازر گاه هرات نیز عکسبرداری شد … و شورای دانشگاه تهران در تاریخ آذر ۱۳۲۹ طبع کشف الاسرار و عدة الابرار را تصویب نمود … کتاب قطع نظر از جنبه دینی از لحاظ ادبی و همچنین در مباحث عرفانی و تصوّف یکی از نوادر زبان فارسی است که مانند گنجی ثمین هزاران فایده علمی و ادبی و لغوی و تاریخی را به پارسی زبانان تقدیم می دارد و صد ها لغات و اصطلاحات رائج در قرن پنجم و ششم هجری که دوره اوج ادبیات فارسی بوده است، در این گنجینه وجود دارد و طالبان ادب و لغت و صرف و نحو از آن بهره مند توانند شد …. امید که خدمت این بنده ناتوان در حضرت صاحب قرآن تشریف قبول یابد … تهران بهمن ۱۳۳۱ علی اصغر حکمت »

ت: « استاد فقید علی اصغر حکمت وزیر معارف و ریاست اداره تفتیش کل معارف ایران بود »

ت: « استحراج سال و تاریخ، که میبدی در نگارش تفسیرکشف الاسرار به کار برده است .

ج ۱ ص۱۹۵ : « . . . . و اینک امّت محمد پانصد و اند سال گذشت و . . . بنگر پس از پانصد سال . . .»

ج۳ص۱۳۹:«. . . لاجرم پانصد سال گذشت تا این قرآن در زمین میان خلق است با چندان خصمان دین که در هر عصری بودند . »

ج۳ص۱۳۹:« لاجرم بنگر پس از پانصدو اند سال رکن دولت شرع محمدی که چون عامر است »

ج۵ص۶۳۶:« ششصدو اند سال گذشت تا هزاران دشمنان ازین زندیقان و خصمان دین کوشیدند تا در قرآن طعنی زنند و نقصی آرند نتوانستند همه رفتند و قرآن بی عیب و نقصان بماند . »

ج ۵ ص۲۱۹: « اصلی عظیم است این خبر در علوم حقایق و تمکین ارباب معارف و ماشرح آن در کتاب اربعین مستوفی گفته ایم کسی که این بیان خواهد از آنجا طلب کند .»

ج ۹ ص۱۴: « پس از پانصد و اند سال تباشیر صبح روز دولت شریعت او تابنده . . . »دانلود تحقیق كار و اشتغال در سيره پيامبر(ص)


دانلود تحقیق كار و اشتغال در سيره پيامبر(ص) فرمت فایل: ورد تعداد صفحه: ۱۶ بخشی از متن: ((اشتغال)) امروزه در جامعه ما, يكى از مسائل اساسى و موضوعات مورد بحث مى باشد, و هركس نسبت به فراخور حالش و براساس رشته تخصصى و انديشه هاى خود, در مورد چگونگى اشتغال جوانان و آداب و شيوه هاى كار, علل و انگيزه هاى بيكارى, انواع مشاغل, اولويت انتخاب شغل ها و… سخن گفته و بحث مى كند . اشتغال به كارهاى مفيد و مورد نياز جامعه, داراى اثرات و نتائج قابل توجه براى همه افراد جامعه اسلامى …

دانلود تحقیق كار و اشتغال در سيره پيامبر(ص)
دانلود تحقیق كار و اشتغال در سيره پيامبر(ص)

دانلود تحقیق كار و اشتغال در سيره پيامبر(ص)

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحه: ۱۶

بخشی از متن:

((اشتغال)) امروزه در جامعه ما, يكى از مسائل اساسى و موضوعات مورد بحث مى باشد, و هركس نسبت به فراخور حالش و براساس رشته تخصصى و انديشه هاى خود, در مورد چگونگى اشتغال جوانان و آداب و شيوه هاى كار, علل و انگيزه هاى بيكارى, انواع مشاغل, اولويت انتخاب شغل ها و… سخن گفته و بحث مى كند.

اشتغال به كارهاى مفيد و مورد نياز جامعه, داراى اثرات و نتائج قابل توجه براى همه افراد جامعه اسلامى است كه از جمله آن ها مى توان به فوائد زير اشاره نمود:

۱- زمينه رستگارى

اساسا كار و اشتغال در بينش توحيدى اسلام, يك ارزش محسوب مى شود و تلاش بيشتر در كارهاى دنيوى و اخروى, زمينه سعادت و رستگارى افراد را در دنيا و آخرت فراهم مى نمايد و آنان را تا درجه جهادگران در راه خداوند بالا مى برد. رسول اكرم(ص) مى فرمايد: ((الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله(۱); كسى كه براى تإمين معاش خانواده اش تلاش مى كند, همانند مجاهد در راه خداست.))

۲-تإمين مخارج زندگى

يك مسلمان با پيش گرفتن كسب حلال, مخارج زندگى خود را تإمين نموده و تا حدودى از فقر اقتصادى, اخلاقى و فرهنگى خود و جامعه مى كاهد.

۳-وسيله ارتباط سالم

اشتغال به كار, افراد را در زندگى تحت يك برنامه منظم و منسجم قرار داده و آنان را در روابط اجتماعى و معاشرت با ديگران يارى مى نمايد.

۴-آرامش روح و وجدان

تمام كسانى كه به كارهاى مفيد اقتصادى اشتغال دارند و بر اساس احساس وظيفه به شغل مناسب و آبرومندانه خود مى پردازند; علاوه بر اين كه آرامش روح و روان و وجدان خود را فراهم مى كنند, به نوعى تفريح نيز مى پردازند; هم چنان كه افراد سست عنصر و بيكار معمولا به اضطراب و افسردگى و عذاب وجدان دچار هستند.

۵-بيدار نمودن روحيه خلاقيت

اشتغال به كسب هاى مورد علاقه, روحيه ابتكار و خلاقيت را در افراد زنده كرده و استعدادهاى درونى آنان را شكوفا نموده و انسان را متوجه نيروهاى نهفته در اندرون خود مى سازد. و به اين ترتيب, مفيد و موثر بودن خود را باور نموده و اعتماد به نفس در او تقويت مى شود. چنين فردى با روحيه سرشار از عشق به كار, از زندگى خود لذت برده و براى رسيدن به اهداف عالى تلاش مى كند.

۶-تثبيت موقعيت اجتماعى

اشتغال به كار مفيد و مورد نياز جامعه, راه رسيدن به موقعيت اجتماعى يك فرد مسلمان مى باشد و شغل او هر قدر از نيازهاى جامعه بكاهد و موجب تقويت و استقلال و آزادى و عزت مسلمانان گردد, همان مقدار موقعيت اجتماعى صاحب شغل در ميان افراد جامعه اسلامى, بيشتر و بالاتر خواهد بود.

خداوند مى فرمايد: (و ان ليس للانسان الا ما سعى)(۲); و اين كه براى انسان بهره اى جز سعى و تلاش او نيست.

۷-جلوگيرى از مفاسد

بيكارى افراد, موجب ضررهاى جبران ناپذير و داراى مفاسد بى شمار براى اجتماع مسلمانان است; به اين معنا كه يك فرد با انتخاب يكى از مشاغل مورد نياز جامعه و اشتغال به آن, بارى از دوش مردم و مسئولين برمى دارد و در مقابل, فرد بيكار نه تنها مشكلى را در جامعه حل نمى كند بلكه خود, مشكل آفرين و سربار جامعه اسلامى نيز مى شود و علاوه بر اين كه نيرويى هدر رفته, نيروهاى ديگرى را به خود مشغول خواهد كرد.

اشتراک بگذارید:

گزارش مشکل/شکایت


دانلود قالب پاورپوینت طرح دوچرخه سواری

دانلود قالب پاورپوینت طرح دوچرخه سواری


دانلود قالب پاورپوینت طرح دوچرخه سواری         قالب پاورپوینت دوچرخه سواری,قالب پاورپوینت طرح دوچرخه,قالب پاورپوینت طرح ورزشی     دانلود در ادامه … …

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر


دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات ۲۷صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس نام درس: ریاضی موضوع: ساده کردن کسر تعداد فراگیران: مدت اجرا: یک جلسه ریاضی مدت جلسه:۴۵ دقیقه اهداف کلی درس: ۱-دانش آموزان با ساده کردن کسر آشنا می شوند. ( حوزه شناختی ) ۲- …

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر
دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر

دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر
فرمت فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات ۲۷صفحه
قسمتی از مجموعه

طرح درس

نام درس: ریاضی موضوع: ساده کردن کسر

تعداد فراگیران: مدت اجرا: یک جلسه ریاضی مدت جلسه:۴۵ دقیقه

اهداف کلی درس:

۱-دانش آموزان با ساده کردن کسر آشنا می شوند. ( حوزه شناختی )

۲- دانش آموزان پس از آشنایی با ساده کردن کسرها درکارهای روزمره و درسی استفاده بکنند

و به آن علاقه نشان دهند. (حوزه عاطفی)

اهداف جزئی درس:

دانش آموزان در پایان تدریس با ساده کردن کسرها آشنا می شوند. ( حوزه شناختی – سطح دانش )
دانش آموزان به درس ساده کردن کسرها توجه نشان می دهند. ( حوزه عاطفی – سطح توجه )
دانش آموزان به درس ساده کردن کسرها واکنش نشان می دهند. ( حوزه عاطفی – سطح واکنش )
دانش آموزان به درس ساده کردن کسرها ارزش قائل می شوند. ( حوزه عاطفی – سطح ارزشگذاری )

اهداف رفتاری (درحوزه شناختی):

دانش آموزان ساده کردن کسرها را با دسته بندی کردن شکلهای رنگی و غیر رنگی انجام می دهند. ( حوزه شناختی – سطح کاربرد )
دانش آموزان کسر تصویر یا اشیاء در دسترس را انجام می دهند. ( حوزه شناختی – سطح کاربرد )
دانش آموزان بعد از دسته بندی کردن شکلها کسر آن را به صورت نوشتاری می نویسند. ( حوزه شناختی – سطح ترکیب )
دانش آموزان کسرها را با یکدیگر مقایسه می کنند. ( حوزه شناختی – سطح تحلیل )
دانش آموزان با ساده کردن کسر، ساده کردن کسر را تعریف می کنند و کسر ساده شده و کسر حاصل از ساده کردن را مساوی نشان می دهند. ( درک و فهم )
دانش آموزان کسرهای مساوی را نشان می دهند. ( حوزه شناختی – سطح کاربرد )
دانش آموزان با تقسیم کردن صورت و مخرج بر یک عدد ثابت، کسر ساده شده را کشف می کنند ( حوزه شناختی – سطح کاربرد )
دانش آموزان ساده کردن کسر را به زبان خود تعریف می کنند. ( درک وفهم )

اهداف رفتاری (درحوزه عاطفی):

دانش آموزان با دقت به مباحث مربوط به درس ساده کردن کسر گوش می دهند. ( حوزه عاطفی -سطح دریافت )
دانش آموزان با علاقه در پرسش و پاسخ کلاسی مربوط به ساده کردن کسر فعالیت می کنند. ( حوزه ی عاطفی – سطح واکنش )

رسانه های آموزشی : گچ های رنگی – تصویر یا اشکال رنگی و غیر رنگی و…

اهداف رفتار ورودی: (دانش آموزان تا کنون)

دانش آموزان باید در مرحله آماده سازی ضرب و تقسیم اعداد را بدانند و مفهوم بخش پذیری را فهمیده باشند. (در غیر این صورت باید از آموزشی ترمیمی استفاده کنیم.)
دانش آموزان با بخش پذیری و کسرهای مساوی آشنا شده اند.

ارزشیابی تشخیصی:

۱- با استفاده از مقوا یا اشکالی آنها را دسته بندی کرده و به تعدادی از دانش آموزان بدهد.

۲- با استفاده از اشکال تعداد دسته ها و تعداد شکلهای هر دسته را مشخص کند.

۳- کسر ۷۲/۵۴ را با راه حل ساده کند. 

تحقیق در مورد فصاحت در نهج البلاغه

تحقیق در مورد فصاحت در نهج البلاغه

نوع فایل : ورد ( word ) قابل ویرایش

تعداد صفحات : ۹ صفحه

برخی علما اعتقاد دارند که نهج البلاغه جزء احادیث مرسل و استناد آن به امام علی(ع) مشکوک است، از این رو قابل عمل نمیباشد، پس چرا نهج‏البلاغه پس از قرآن بزرگ‏ترین کتاب است؟

مرحوم سید رضی از میان سخنان و کلمات امام علی(ع) برخی را که از جهت فصاحت و بلاغت بر دیگر سخنان حضرت برتر تشخیص داد، در کتابی جمع آوری نمود و نام آن را “نهج‏البلاغه” گذاشت اگر چه احادیث نهج البلاغه مرسل است و ایشان در یکایک خطبه‏ها و کلمات قصار اسناد آن را ذکر نکرده، لیکن بدین معنا نیست که سند ندارند و استنادشان به امام علی(ع) مشکوک میباشد. بر اثر حوادث زمان برخی از منابع قدیمی و کتاب‏های پرارزشی که در دست سید رضی بود، از جمله کتابخانه هشتاد هزار کتابی سید مرتضی، از بین رفت.لیکن خیلی از خطبه‏ها، نامه‏ها و کلمات حکمت‏آمیز نهج البلاغه را بسیاری از نویسندگانی که قبل از سید رضی میزیستند، در کتاب‏های خود آوردند، مانند محمد بن سائب کلینی (متوفای سال ۱۴۶) محمد بن عمر واقدی (م ۲۰۷) عبدالملک بن هشام (م‏۲۱۳) احمد بن محمد برقی (م ۲۷۴) احمد بن یحیی بلاذری (م ۲۷۹) احمد بن عبد ربه اندلسی (م‏۳۲۷) محمد بن یعقوب کلینی (م‏۳۲۹) علی بن حسین (م‏۳۴۶) ابوالفرج علی بن حسین اصفهانی (م‏۳۵۶) محمد بن علی بن بابویه، شیخ صدوق (م‏۳۸۱) و محمد بن محمد بن نعمان، شیخ مفید (م‏۴۱۳).
سید رضی اگر چه یکایک خطبه‏ها را با سند ذکر نکرده، لیکن مدارک خود را در شانزده مورد در نهج‏البلاغه ذکر کرده است. ابن‏ابیالحدید، ابن میثم و دیگران در شرح نهج‏البلاغه، اسناد و مدارک خطبه‏ها، نامه‏ها و کلمات قصار را متذکر شده‏اند. افزون بر این عالمان اسلامی در مورد مدارک و اسناد نهج‏البلاغه، کتاب‏های متعددی نوشته‏اند و یکایک خطبه‏ها، نامه‏ها و حکمت نهج‏البلاغه را با سند نوشته‏اند، مانند مرحوم شهرستانی در کتابی به نام “ما هو نهج البلاغه”، مرحوم شیخ هادی آل کاشف الغطا در کتابی به نام “مدارک نهج‏البلاغه”، امتیاز علی خان عرشی هندی در کتابی به نام “استناد نهج‏البلاغه”. سید عبدالزهرا حسینی در کتاب مصادر نهج البلاغه حدود چهل کتاب دیگر را که میتواند از مدارک نهج البلاغه باشد، معرفی کرده است.
آقای استادی در کتابی به نام مدارک نهج البلاغه مواردی را که احتمال دارد مدرک نهج البلاغه باشد، با آدرس دقیق به ترتیب ذکر کرده است. در نتیجه میتوان گفت در بیش از صد کتاب (که پیش از نهج البلاغه تألیف و تدریس شده است) قسمت زیادی از خطبه‏ها، نامه‏ها و کلمات قصار نهج البلاغه، با عین عبارت یا با تفاوت هایی یافت میشود. به دلیل رعایت اختصار از ذکر آن‏ها خودداری میکنیم. میتوانید برای اطلاع بیش‏تر به کتاب آقای رضا استادی، نیز کتاب استناد نهج البلاغه اثر امتیاز علی خان عرشی هندی، نیزمصادر و اسانید نهج البلاغه اثر محمد دشتی مراجعه نمایید.
در پایان به ذکر دو نکته میپردازیم:
۱ – داشتن سند برای یکایک خطبه‏ها، نامه و کلمات حکمت نهج البلاغه بدین معنا نیست که هر آن چه سید رضی در نهج البلاغه جمع آوری نموده، بدون چون و چرا انتساب آن به امام علی و در پی آن حجیت آن قطعی و مسلّم است، بلکه معنایش این است که مندرجات این کتاب مانند دیگر کتاب‏ها (از جمله کتاب کافی که سلسله سند روایات در آن آمده است) میبایست با بهره‏گیری از سه علم: رجال، تراجم و حدیث، نیز با معیارهای حدیث شناسی بررسی گردد، چرا که ممکن است برخی از آن‏ها از نظر سند و انتساب، معیارهای لازم را برای این پذیرش و حجیت نداشته باشد، همان گونه که در تمام احادیثی که مستند به امامان است، این روش اتخاذ میشود.
۲ – اگر گفته میشود که نهج‏البلاغه پس از قرآن بزرگ‏ترین یا بهترین کتاب است، این جمله در صورت دوستی آن، بدین معنا نیست که همه آن چه در این کتاب است، از نظر صحت مطالب، بعد از قرآن قرار دارد، بلکه معنایش این است که خطبه‏ها و کلماتی که استناد آن به امام علی(ع) قطعی و مسلّم است، از نظر بلاغت و فصاحت بعد از قرآن سرآمد دیگر سخن‏ها است.


نوع فایل : ورد ( word ) قابل ویرایش تعداد صفحات : ۹ صفحه     برخی علما اعتقاد دارند که نهج البلاغه جزء احادیث مرسل و استناد آن به امام علی(ع) مشکوک است، از این رو قابل عمل نمیباشد، پس چرا نهج‏البلاغه پس از قرآن بزرگ‏ترین کتاب است؟ مرحوم سید رضی از میان سخنان و کلمات امام علی(ع) برخی را که از جهت فصاحت و بلاغت بر دیگر سخنان حضرت برتر تشخیص داد، در کتابی جمع آوری نمود و نام آن را “نهج‏البلاغه” گذاشت اگر چه احادیث نهج البلاغه مرسل است و ایشان در یکایک خطبه‏ها و کلمات قص …

بررسی سازمانهاي اداري تحت نظر مستقيم رهبري

بررسی سازمانهاي اداري تحت نظر مستقيم رهبري

نيروهاي مسلح از لحاظ مديريت و فرماندهي تحت تابعيت مقام رهبري هستند. اين امر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني گرديده كه قبلاً بدان اشاره نموديم.

در ارتباط با اين عنوان قابل ذكر است كه امور اداري، تداركاتي، حقوقي و بودجه‌اي نيروهاي مسلح در صلاحيت وزارت دفاع مي‌باشد (ماده ۸ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶) و امور مشاورت و فرماندهي و تهيه و توسعه تدابير كلي نظامي و تهيه اطلاعات و طراحي سازمان و تجهيزات و برآوردهاي لجستيكي و هماهنگي‌هاي ديگر به عهده ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و امور فرماندهي با فرماندهان نيروهاي زميني، دريايي و هوايي است كه فرماندهان عالي آن بوسيله مقام رهبري بدين سمت منصوب مي‌شوند. بطور كلي دفاع از كشور و اجراي مأموريت‌هاي مقرر در قانون اساسي به عهده اين نيروها مي‌باشد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز برابر قانون اساسي و قوانين عادي داراي وظايفي در درون مرزهاي كشور و نگهباني از انقلاب مي‌باشد و مقام رهبري در اين سازمان نيز فرماندهي عاليه داشته و بالاخره نصب و عزل فرمانده نيروهاي انتظامي بر طبق قانون در اختيار مقام رهبري مي‌باشد.

۳-۵- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

اين سازمان به موجب قانون خاص خود تشكيل و وظايف كلي آن تهيه و اجراي برنامه‌ها و بهره‌برداري و اداره امور راديو و تلويزيون در كشور مي‌باشد. اصل ۱۷۵ قانون اساسي مقرر داشته كه آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايستي تأمين شود.

نصب و عزل رئيس اين سازمان با مقام رهبري بوده و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهوري و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام ۲ نفر) نظارت بر اين سازمان را بر عهده خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌نمايد.

اين سازمان با توجه به اصل ۱۷۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل انحلال از طرف هيچ يك از قواي سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائيه نبوده، احكام قانوني حاكم بر تشكيل و بقاء و حيات و طرز اداره آن، اهميت اين سازمان را به خوبي نمايان‌گر مي‌سازد. سازمان مزبور در اختيار انحصاري دولت جمهوري اسلامي ايران و شخص رهبري و قواي ديگر مي‌باشد.

۴-۵- بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

اين موسسه طي فرمان نهم اسفند ماه ۱۳۵۷ مقام رهبري انقلاب اسلامي تشكيل گرديد و اساسنامه آن در جلسه ۲۱/۴/۱۳۵۹ به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيد. بنياد داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و موسسه‌ايست غيرانتفاعي و داراي تابعيت ايراني و مقر اصلي آن در تهران است.

موضوع و هدف موسسه مزبور بر طبق ماده ۱ اساسنامه آن عبارت است از متمركز ساختن كليه اموال منقول و غير منقول خاندان پهلوي و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي كه با وابستگي به اين خاندان، داراي ثروتهاي نامشروع گرديده‌اند. تشخيص نامشروع بودن اموال مزبور و نيز صدور حكم استرداد اين اموال با دادگاه انقلاب اسلامي مي باشد، همچنين صدور حكم اداره موقت اموال مزبورنيز با دادگاه فوق‌الذكر مي‌باشد. همچنين قبول وجوه و اموال و به مصرف رسانيدن تمام داراي‌هاي بنياد در راه بهبود وضع زندگي و مخصوصاً مسكن مستضعفان با رعايت اولويت‌هاي مقرر در آئين‌نامه مخصوص، جز اهداف و وظايف اين بنياد شناخته شده است.

طبق آمار سال ۱۳۶۲ بنياد، ۶۶۳ شركت و واحد اقتصادي تحت پوشش داشته و نيز اين بنياد تقريباً از نظارت و برنامه ريزي اقتصادي و كنترل قانوني دولت خارج بوده است.

بر طبق قانون بودجه سال ۱۳۶۲ (تبصره۲۸ ) بنياد مكلف گرديد صورت كامل دارائي‌هاي منقول و مطالبات و بدهي‌ها و در آمدهاي چهار ساله قبل خود را از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

قانون محاسبات عمومي سال ۱۳۶۶ تعيين تكليف بسياري از نهادها از جمله بنياد مستضعفان را به هيئت دولت واگذار نمود. ضمناً بنياد از پرداخت هزينه دادرسي و حقوق ثبتي و ماليات معاف شناخته شده است.

لازم به تذكر است كه رئيس اين بنياد توسط رهبري بدين سمت منصوب ميشود.

۵-۵- ساير نهادها كه در ارتباط با قوه مجريّه مي‌باشند

مبحث دوم- رياست جمهوري و سازمانهاي آن

اول- رئيس جمهوري

۱-پيدايش و تحولات

سمت رياست جمهوري تا سال ۱۳۵۷ در ايران سابقه نداشت. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعد از مقام رهبري، سمت رياست جمهوري را پيش بيني نمود و سمت نخست وزيري را كه قبلاً در قانون اساسي بعد از مشروطيت و حتي عهد استبداد وجود داشت حفظ كرد، اما با اصلاح قانون اسلامي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۶۸ سمت نخست وزير حذف و وظايف و اختيارات آن در سمت رياست جمهوري ادغام گرديد و بدين ترتيب نظام حكومتي ايران با رعايت مقام رهبري به سمت نظام رياستي متمايل گرديد و بر تراكم قدرت قانوني رياست جمهوري اسلامي ايران افزوده شد. گر چه رئيس جمهور قبل از بازنگري قانون اساسي از نظر موقعيت پس از مقام رهبري بالاترين مقام رسمي كشور بود، ولي بعد از حذف پست نخست وزيري، موقعيت قانوني و سياسي و اداري رئيس جمهور تحكيم و توسعه يافت. به طوري كه در سطور ذيل خواهد آمد اختيارات اجرايي اين مقام با وجود نظارت رهبري و قوه مقننه، قابل توجه مي‌باشد.

۲- انتخاب و عزل و پايان كار رياست جمهوري

رئيس جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن هفت شرط و طبق قانون انتخاباتي كه شوراي نگهبان بر اجراي آن نظارت مي‌كند از طرف مردم ايران (آراء مخفي، فردي و مستقيم)براي مدت چهار سال (حداكثر دو بار و متوالي) به اين سمت برگزيده مي‌شود و بعد از تنفيذ انتخابات به وسيله رهبري و امضاي حكم آن و اداي سوگند در مجلس شوراي اسلامي با حضور رئيس قوه قضائيه، سمت وي قطعي مي‌‌گردد (اصول ۱۱ و ۱۱۴ الي ۱۲۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران).

شرايط هفت‌گانه عبارتند از تبعه ايران و ايراني‌الاصل و مدير و مدبر و امين و متقي، رجل مذهبي و سياسي بودن، مومن و معتقد به شيعه اثني عشري و ولايت فقيه و قانون اساسي بودن.

دوران رياست جمهوري با انقضاء موعد يا استعفايي كه به موافقت مقام رهبري مي‌رسد و نيز با عزل وي پايان مي‌پذيرد. عزل رئيس جمهوري منوط است به ارتكاب تخلف به تشخيص و راي ديوان عالي كشور يا عدم كفايت سياسي به تشخيص و راي مجلس شوراي اسلامي به تصميم رهبري با رعايت مصالح كشور.

۳- وظايف و اختيارات رئيس جمهوري ايران

وظايف و اختيارات رئيس جمهوري را مي‌توان به سه بخش تقسيم نمود:

وظايف و اختيارات عمومي مندرج در سوگندنامه، وظايف و اختيارات اختصاصي و وظايف و اختيارات در ارتباط با كابينه.

فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات : ۴۸


نيروهاي مسلح از لحاظ مديريت و فرماندهي تحت تابعيت مقام رهبري هستند. اين امر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني گرديده كه قبلاً بدان اشاره نموديم. در ارتباط با اين عنوان قابل ذكر است كه امور اداري، تداركاتي، حقوقي و بودجه‌اي نيروهاي مسلح در صلاحيت وزارت دفاع مي‌باشد (ماده ۸ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶) و امور مشاورت و فرماندهي و تهيه و توسعه تدابير كلي نظامي و تهيه اطلاعات و طراحي سازمان و تجهيزات و برآوردهاي لجستيكي و هماهنگي‌هاي ديگر به عهده ستاد مشترك …

دانلود پاورپوینت کنترل خشم

دانلود پاورپوینت کنترل خشم

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت کنترل خشم

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: ۸۸

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

اسطوره ها و حقایق

ماهیت خشم

پیامدهای خشم و خشونت

علل عصبانیت

و …


عنوان پاورپوینت : دانلود پاورپوینت کنترل خشم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: ۸۸ پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب: اسطوره ها و حقایق ماهیت خشم پیامدهای خشم و خشونت علل عصبانیت و …       …