دانلود کتاب رمان عاشقم بمون pdf,ePUB,doc,word

معرفی کتاب رمان عاشقم بمون کتاب رمان عاشقم بمون نوشته فاطمه صفری است. قسمتی از رمان: ﺑﺎ ﺻﺪای دل آرام ﮔﻮﺷﯿﻢ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ۷,۳۰ وای ﻣﻦ اﯾﻨﻘﺪر ﺧﻮاﺑﯿﺪم زود […]