محبوب کن - فیس نما

شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادهاword

شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادهاword

چکیدهشروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها
شاكلةايجادمسئوليتقراردادی،نقضتعهداتقراردادي یا شروط ضمنآن قراردادميباشد.اماگاهطرفينقرارداد،به صورتشرطضمنعقديابهصورتقراردادي،مسئوليتخويشراكاهشداده يابه طوركليساقطمينمايند.
هدف از این پژوهش، تبیین مفهوم و ماهیت شروط محدودکننده و ساقط کنندة مسئولیت و انواع آن ها، مقایسة این دو دسته از شروط با یکدیگر از جهت اعتبار و ماهیت، بیان وجوه افتراق اینگونه شروط با شروط کاهش تعهد و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *