محبوب کن - فیس نما

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

فهرست چکیده. ۱۲
مقدمه. ۱۲
فصلاول:رژیمحقوقیحاکمبرفضا. ۱۸
۱-۱-قلمروفضا. ۱۸
۲-۱- منابعحقوقیفضا. ۱۹
-۱-۳رژیمحقوقیفضا. ۲۱
-۱-۳-۱معاهدهاصولفعالیتدولتهادرکاوشواستفادهازفضاشاملماهواجرامآسمانی.(معاهدهفضاءماوراءجو). ۲۴
۱-۱-۳-۱-بررسيتاریخچهمعاهدهفضا(OST). 26
۲-۱-۳-۱-اهدافوروحمعاهدهفضا(ost). 26
۳-۱-۳-۱-ابهاماتومحدوديتهایمعاهدهفضا( ost) جهتكنترلسلاح. ۲۹
-۱-۴سنجشازراهدور. ۳۲
۴-۱-۱-سنجشازراهدوربطورکلی. ۳۲
۴-۲-۱-اصول ۱۵گانهسنجشازراهدور. ۳۴
-۱-۵تعاریفسنجشازراهدور….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *