محبوب کن - فیس نما

نيازسنجي آموزشي پايوران نمسا


امروزه آموزش، نقش مهمي در بهبود سازمان ها و رفع نيازهاي فردي و سازماني دارد و محور اساسي در بهسازي منابع انساني است؛ علي رغم نقش و جايگاه آموزش، دلايل زيادي وجود دارد كه بسياري از دوره هاي آموزشي، بهره وري لازم را به همراه ندارد. چنين وضعيتي ممكن است، متأثر از عوامل و شرايط متفاوتي باشد، كه يكي از اين عوامل، نيازسنجي آموزش است، زيرا نيازسنجي يكي از مؤلفه هاي مهم بهره وري در آموزش است. بنابراين، ورود افراد جديدالورود در نيروي مقاومت، تغييرات شرايط سازماني سپاه، روشهاي نوين و توسعه فن آوري در سازم …

نيازسنجي آموزشي پايوران نمسا
نيازسنجي آموزشي پايوران نمسا

امروزه آموزش، نقش مهمي در بهبود سازمان ها و رفع نيازهاي فردي و سازماني دارد و محور اساسي در بهسازي منابع انساني است؛ علي رغم نقش و جايگاه آموزش، دلايل زيادي وجود دارد كه بسياري از دوره هاي آموزشي، بهره وري لازم را به همراه ندارد. چنين وضعيتي ممكن است، متأثر از عوامل و شرايط متفاوتي باشد، كه يكي از اين عوامل، نيازسنجي آموزش است، زيرا نيازسنجي يكي از مؤلفه هاي مهم بهره وري در آموزش است. بنابراين، ورود افراد جديدالورود در نيروي مقاومت، تغييرات شرايط سازماني سپاه، روشهاي نوين و توسعه فن آوري در سازمان؛ تغييرات و تحولات در عرصه سياسي، اجتماعي و فرهنگي و … نيازهاي آموزشي گوناگوني را ايجاد مي كند. كه شناخت اين نيازها و برنامه ريزي براي رفع آن در طراحي آموزشي بسيار ضروري است كه اين امكان از طريق نيازسنجي آموزشي براي برنامه ريزان آموزشي فراهم خواهد شد.

از اين رو نيازسنجي آموزشي جهت طراحي دوره هاي آموزشي و به منظور تغيير رفتار، و افزايش مهارت فراگيران در نمسا حائز توجه است ، تا با اجراي درست نيازسنجي آموزشي بستر مناسبي براي اثربخشي در آموزش پايوران نمسا فراهم گردد.

با عنايت به اين ضرورت و اهميت، در تحقيق حاضر سعي بر آن خواهد بود تا با بررسي و شناسائي نيازهاي آموزشي كاركنان نيروي مقاومت بسيج و براساس الگوي مناسب ، عمليات نيازسجي آموزشي براي كليه مشاغل كاركنان نمسا اقدام گردد.

در هر سازمان، نيروي انساني از ارزشمندترين سرمايه هاي آن سازمان محسوب مي شود كه استفاده صحيح از اين سرمايه، دست يابي به هدف هاي سازماني را آسان نموده و باعث رشد و توسعه سازمان و كاركنان خواهد شد.

از جمله عوامل بسيار مهم كه در رشد و توسعه سازمان و كاركنان مؤثر است، آموزش و بهسازي منابع انساني است.

از اين رو؛ هر چقدر متون آموزش و برنامه هاي آموزشي به واقعيت و نيازهاي سازمان نزديك تر باشد، سازمان و كاركنان از رشد بيشتري برخوردار خواهد شد. بنابراين براي برآورده شدن نيازهاي اساسي سازمان، پرداختن اصولي و عملي به نيازسنجي آموزش از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار مي باشد كه به نوبه خود از مراحل مهم برنامه ريزي آموزشي محسوب مي گردد، ضمنا محدوديت منابع مادي، كالبدي و انساني در نيروي مقاومت بسيج سپاه از يك سو و تحولات جامعه؛ دگرگوني در رويه ها؛ روش ها، قوانين و مقررات و ساير نرم افزارهاي مورد عمل پايوران در نمسا از سوي ديگر بر اين ضرورت و اهميت افزوده و ايجاب نموده است تا آموزش پايوران براساس نيازهاي واقعي و عيني و مهارتهاي شغلي آنان استوار باشد تا از اين طريق ، از هدر رفتن منابع مختلف جلوگيري به عمل آيد و بهره وري در آموزش افزايش يابد.

بر اين اساس؛ با توجه به ضرورت و اهميت نيازسنجي آموزش، ضرورت انجام نيازسنجي آموزش مبتني بر اصول علمي در نيروي مقاومت بسيج به چشم مي خورد كه از جمله موارد كاربرد اين تحقيق به شرح ذيل بيان مي گردد.

فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات : ۳۶

بانک تحقیقات رشته مدیریت

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *